Stadgar

Stadgar för Aktiva Kalvsvik

1 §  Namn och säte
Föreningens namn är föreningen Aktiva Kalvsvik.
Föreningen har sitt säte i VÄXJÖ KOMMUN.

§ 2 Form & Ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen har till uppgift att samordna företagare, hantverkare och föreningsliv inom
Kalvsviksområdet. Föreningen skall ordna gemensam marknadsföring och gemensamma aktiviteter.
Föreningen skall vara medlem i och samarbeta med Destination Åsnen för marknadsföring av Destinationen och genomförandet av gemensamma aktiviteter inom Destinationen.

§ 3 Medlemskapet
Föreningen är öppen för alla inom Kalvsviksområdet, som registrerar sig som medlem och som godtar föreningens stadgar, företagare, hantverkare och föreningar. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten. Alla medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor före mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet. Detta skall ske senast 10 dagar före mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar föra årsmötet. Kallelse till årsmötet sker via mailinglista och anslag på lokala anslagstavlor.
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringsperson, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Besluta om antal personer i styrelsen
10. Val av ordförande
11. Val av sekreterare
12. Val av kassör
13. Val av övriga ledamöter
14. Val av valberedning
15. Besluta om verksamheten för kommande år
16. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.
Styrelsen väljs fram till kommande årsmöte.

§ 5 Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor före mötet  tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under extra årsmöte får endast de frågor som föranlett mötet beslutas.

§ 6 Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begären om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal bordläggs frågan tills majoritet kan uppnås.

§ 7 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen. § 8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 1 månad förflyta.

§ 10 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 1 månad förflyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

Stadgarna antagna vid årsmöte 28 sept 2014
Föreningsnamnändring vid årsmöte 2015